Rolnictwo precyzyjne

Rolnictwo precyzyjne polega na zarządzaniu całym gospodarstwem w celu optymalizacji zwrotu z nakładów przy jednoczesnym zachowaniu zasobów.

Jest to podejście do zarządzania gospodarstwami rolnymi, które wykorzystuje technologie informatyczne (IT) w celu zapewnienia, aby uprawy i gleba otrzymały dokładnie to, czego potrzebują dla zapewnienia optymalnego zdrowia i wydajności. Rolnictwo precyzyjne stawia sobie za cel zapewnienie rentowności, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Rolnictwo precyzyjne nazywane jest również rolnictwem satelitarnym , hodowlą uzupełniającą i zarządzaniem uprawami specyficznymi dla danej lokalizacji (z ang. SSCM – site-specific crop management).

Wykorzystując wiedzę specyficzną dla danej lokalizacji, rolnictwo precyzyjne ma na celu stosowanie precyzyjnych dawek nawozów, nasion i środków chemicznych dla gleby i innych zmiennych warunków (np. klimatu).

Istnieje wiele literatury naukowej, która wskazuje, jak rolnictwo cyfrowe może przyczynić się do długoterminowego zrównoważonego rozwoju rolnictwa produkcyjnego, potwierdzając intuicyjną koncepcję, że rolnictwo precyzyjne powinno zmniejszać obciążenie środowiska poprzez stosowanie nawozów i pestycydów tylko tam, gdzie są one potrzebne i kiedy są potrzebne.

Korzyści dla środowiska płynące z rolnictwa precyzyjnego wynikają z bardziej ukierunkowanego wykorzystania środków produkcji, które zmniejszają straty wynikające z nadmiernych zastosowań oraz z ograniczenia strat spowodowanych brakiem równowagi składników odżywczych, rozwojem chwastów, uszkodzeniami powodowanymi przez owady itp. Inne korzyści obejmują ograniczenie rozwoju odporności na pestycydy.

Choć to nie wszystko.

W tradycyjnej praktyce gospodarowania gruntami uprawnymi istnieje tendencja do jednakowego gospodarowania polami i ignoruje się naturalną zmienność przestrzenną występującą w większości gospodarstw.

Zostało to nawet spotęgowane przez wzrost wielkości pól uprawnych ze względu na presję związaną z mechanizacją. Rolnictwo precyzyjne to praktyka zarządzania, która stała się możliwa dzięki pojawieniu się odpowiednich technologii informatycznych i zapewnia ramy, w których rolnicy mogą dokładniej zrozumieć i kontrolować to, co dzieje się w ich gospodarstwach.

Ale z naszego punktu widzenia, jak cyfrowe rolnictwo może wpłynąć na produkcję siana? I czego można się spodziewać? Jaki jest możliwy zakres naszych działań?

Przykładem narzędzia rolnictwa precyzyjnego jest technologia zmiennej dawki, która pozwala producentom roślin uprawnych stosować zmienne dozowanie nawozu na całym polu. Podobnie, systemy monitorowania plonów rejestrują dane o wydajności (ziarno i wilgotność ziarna) na kombajnie podczas żniw.

precision farming

Rolnictwo precyzyjne stosowane podczas sianokosów może usprawnić całą operację i sprawić, by była bardziej wydajna. Cały proces staje się od razu szybszy, łatwiejszy i bardziej wydajny.

Automatyczne naprowadzanie (autosteer) to cyfrowa technologia rolnicza, która wykorzystuje GPS i może zapewnić dokładność w granicach jednego centymetra podczas sadzenia, opryskiwania herbicydami lub stosowania nawozów. Ta zwiększona precyzja podczas pracy w terenie może skutkować mniejszą liczbą przypadków pokrywania się prac polowych (podwójne opryskiwanie tych samych stref pola) i luk (pominięte obszary w terenie) oraz ogólną poprawą wydajności (zarówno ekonomicznej, jak i środowiskowej).

Według niektórych rolników automatyczne naprowadzanie może przynieść operatorowi znaczne ułatwienia, ponieważ dzięki niemu człowiek jest w stanie kosić szybciej, poprawiając swoją wydajność przy mniejszym wysiłku. Rolnik może nawet cieszyć się czasem sianokosów, ponieważ staje się on mniej stresujący dzięki lepszemu monitorowaniu pracy ciągnika i kosiarki oraz kontroli przeszkód występujących na polu. Dzięki automatycznemu naprowadzaniu rolnik może w tym samym czasie i przy mniejszym zmęczeniu skosić większy areał.

Jeśli chodzi o korzyści płynące z rolnictwa precyzyjnego podczas sianokosów, jednym z najbardziej znaczących elementów jest konsystencja pokosu. Dzięki samojezdnej żniwiarce pokosowej, operator może czerpać z tego dużą korzyść, ponieważ bardziej równomiernie wysuszone plony pozwalają lepiej uformować duże bele.